واحد کنترل کیفیت بر اساس چارت جهانی کنترل کیفیت سازه های فلزی ,از مرحله تطبیق شناسنامه مواد اولیه تا مرحله نصب بر انجام صحیح ودقیق پروسه نظارت می کند.

همچنین موارد ذیل از دیگر وظایف این بخش می باشد:

۱- کنترل رعایت اصول ایمنی وبهداشت افراد ومحیط کار (HSE)
2- کالیبراسیون دستگاهها بصورت دوره ای
۳- تهیه شناسنامه کنترل کیفیت برای هرکد قطعه
۴-رایزنی با عوامل ساخت دررابطه با استاندارد ومیزان حساسیت هر پروژه
۵- تهیه   (FINAL BOOK)  هر پروژه با مشارکت  دپارتمان جوش