انجام محاسبات سازه , طراحی بهینه,  مدیریت فنی پروژه وارائه خدمات مشاوره فنی  به مشتریان در این واحد انجام میپذیرد.

امروزه استفاده از نرم افزارهای رایانه ای مدرن اثر شگرفی بر میزان سرعت ودقت متخصصین در سراسر دنیا گذارده است. در این واحد علاوه بر تهیه نقشه های کارگاهی (SHOP) درپروژه های مقتضی تهیه نقشه جزئیات ساخت قطعات (X-STEEL) هرگونه ابهامی را برای واحد ساخت برطرف می نماید.

با توجه به اینکه اتصالات حیا تی ترین بخش سازه های فلزی مرکب می باشد:

مشخص نمودن جزئیات طرح اتصال ;  ارائه دستورساخت مناسب ; تعین رواداریها (Tolerance) و تهیه نقاط بحرانی پروژه قبل از اقدام به  ساخت انجام می پذیرد.