امروزه بیش از ۹۰ فرایند جوشکاری ابداع گردیده که جوشکاری از راه دور وجوشکاری ریز اتصالات در حد دهم میکرون از جدیدترین انها می باشند.

باتوجه به قوانین جدید شهرداری در مورد الزامات جوشکاری وحساسیتهای موجود , این واحد بطور تخصصی کلیه مسائل مربوط به جوش را آنالیز واجرا می کند.

§ گرفتن تاییدیه جوش از شهرداریها
§ انجام تستهای غیر مخرب  (NDTشامل { VT,PT,MT,UT,RT})
§ تهیه دستورالعمل مشخصات جوشکاری  ( WPS)
§ تهیه دستورالعمل رویه عملیات حرارتی قبل وبعد از جوشکاری
§ تهیه  (FINAL BOOK )هرپروژه